Kafedra Operativnoy Khirurgii I Klinicheskoy Anatomii Im. I.d. Kirpatovskogo