Kafedra Obshchey Patologii I Patologicheskoy Fiziologii Imeni V.a.frolova